Į pradžią IGNALINOS
RAJONO
SAVIVALDYBĖ
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina
Įstaigos kodas 2887 68350
Juridinių asmenų registras
PVM mokėtojo kodas LT887683515
Tel. (8 386) 52 096
Faks. (8 386) 53 148
El. paštas info@ignalina.lt
 Struktūra ir kontaktai  Teisinė informacija  Veiklos sritys  Korupcijos prevencija  Administracinė informacija  Paslaugos
Versija neįgaliesiems
Projektai. Programos

 ----------------------------------------------------------------------------------

Projektinė veikla rajono švietimo įstaigose

Iš viso 2018 m. Ignalinos rajono savivaldybės švietimo įstaigos dalyvavo 176 projektų veikloje (jei tame pačiame projekte ar programoje dalyvavo kelios švietimo įstaigos, projektas ar programa suskaičiuoti kelis kartus). 2018 m. aktyviausiai projektuose dalyvavo Ignalinos r. Vidiškių gimnazija (34 projektai), Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazija (30 projektų) ir Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija (29 projektai).

Projektų finansavimui 2018 m. panaudota 419 163,33 Eur, iš jų 22 311,77 Eur – savivaldybės ar pačių įstaigų skirtos lėšos, 396 851,56 Eur – projektų finansavimui gautos lėšos ne iš savivaldybės ar švietimo įstaigos biudžeto. Daugiausiai lėšų 2018 m. projektams įgyvendinti panaudojo Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija (228 451,34 Eur), Ignalinos kultūros ir sporto centras (55 031,23 Eur), Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazija (50 620,03 Eur).

2018 m. švietimo įstaigų projektinė veikla


----------------------------------------------------------------------------------

Projektas „Pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų kvalifikacijos tobulinimas“

Projekto tikslas – tobulinti mokytojų, kitų ugdymo procese dalyvaujančių asmenų, savivaldybių švietimo pagalbos įstaigų ir savivaldybių administracijų švietimo padalinių specialistų profesinę kvalifikaciją. Projekto Prekybos žmonėmis, smurto ir patyčių prevencijos mokymuose dalyvauja ir Ignalinos rajono savivaldybės administracijos atstovai.  

Daugiau apie projekto įgyvendinimą šalyje –
http://www.sppc.lt/veikla/vykdomi-projektai/projektas-pedagogu-ir-svietimo-pagalbos-specialistu-kvalifikacijos-tobulinimas-nr-0-9-2-2-esfa-v-707-02-0001/

----------------------------------------------------------------------------------

Projektas „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“

Įgyvendinant 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijomis finansuojamą valstybės planavimo projektą „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“, Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001, Ignalinos rajono savivaldybės administracija ir Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras 2018 m. birželio 18 d. pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Projekto tikslas – kurti ir palaikyti saugią aplinką mokykloje, sudarant palankias sąlygas mokinių asmenybės ugdymuisi, akademinių pasiekimų gerinimui, mažinant socialinę atskirtį bei sprendžiant iškritimo iš mokyklos problemą.

Vykdant projekto veiklą „Psichologinės pagalbos teikimas“, atsižvelgiant į mokyklų psichologinės pagalbos poreikį, visose Ignalinos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose 2019 m. sausio – balandžio mėnesiais teikiamos šios psichologinės pagalbos paslaugos:

  • organizuojamos grupinės ir individualios psichologo konsultacijos mokiniams, jų tėvams, mokytojams (662 ak. val.);
  • psichologo paskaitos, mokiniams, mokytojams, tėvams, mokyklos nepedagoginiams darbuotojams (109 ak. val.);
  • organizuojamas 1 mokyklos mikroklimato tyrimas, organizuojamos psichologo klasės valandėlės mokiniams psichologinėmis temomis (21 ak. val.).

Išvardintoms paslaugoms planuojama skirti iki 45 tūkst. eurų.

Daugiau apie projekto įgyvendinimą šalyje –
http://www.sppc.lt/veikla/vykdomi-projektai/saugios-aplinkos-mokykloje-kurimas-ii/


----------------------------------------------------------------------------------

Projektas „Tikslinių transporto priemonių (geltonųjų autobusų) įsigijimas“

Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras vykdo projektą Tikslinių transporto priemonių (geltonųjų autobusų) įsigijimas“. Projekto tikslas – didinti ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą, užtikrinant pavėžėjimo paslaugos prieinamumą ir kokybę, t. y. padėti savivaldybių institucijoms užtikrinti mokinių pavėžėjimą į mokyklas.

Projektas skirtas užtikrinti šiuo metu neteikiamą ar netinkamai teikiamą pavėžėjimo paslaugą šiais atvejais:

  • neteikiamai pavėžėjimo paslaugai, mokyklai neturint tinkamos transporto priemonės, užtikrinti;
  • po mokyklų tinklo pertvarkos atsiradusiam naujam pavėžėjimo poreikiui patenkinti;
  • siekiant sutrumpinti laiko tarpsnį, laukiant pamokų pradžios ir grįžimo į namus;
  • priešmokyklinio ugdymo prieinamumui užtikrinti;
  • užtikrinti galimybę dalyvauti neformaliajame vaikų švietime.

Projekto trukmė: 2018–2020 m.
2018 m. gegužės mėn. Ignalinos rajono savivaldybės administracija teikė paraišką geltoniesiems mokykliniams autobusams gauti, siekiant pagerinti mokinių vežiojimo paslaugas ir saugumą. Autobusai skirti net 3 Ignalinos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms: Ignalinos r. Didžiasalio Ryto“ gimnazijai (2018-08-30), Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijai (2018-10-26) ir Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio mokyklai-daugiafunkciam centrui (2018-11-15). Gautų autobusų vertė –121 183,90 Eur.
2019 m. gegužės mėn., siekiant pagerinti mokinių vežiojimo sąlygas, Ignalinos rajono savivaldybės administracija teikė paraišką dar vienam geltonajam autobusui gauti.

Daugiau apie projekto įgyvendinimą šalyje – 
https://www.sac.smm.lt/projektai-ir-programos/projektai/vykdomi-projektai/es-projektai/


----------------------------------------------------------------------------------

Projektas „Edukacinių erdvių kūrimas Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijoje“

Ignalinos rajono savivaldybės administracija nuo 2018 m. sausio mėn. įgyvendina projektą „Edukacinių erdvių kūrimas Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijoje“. Projekto metu bus sukurtos kūrybiškumą skatinančios edukacinės erdvės progimnazijos aktų ir sporto salėse, technologijų, gamtos mokslų, dailės kabinetuose, koridoriuose numatyta įrengti drabužių saugyklas, valgykloje – atlikti patalpų remontą, taip pat numatyta įsigytai techninės įrangos ir baldų. Sutvarkius patalpas ir įrengus modernias edukacines erdves, bus skatinamas mokinių kūrybiškumas ir didinama motyvacija mokytis, pagerės ugdymo kokybė.

Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę „Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas“. Projekto bendra vertė – 358 491,09 Eur, iš kurių 296 439,65 Eur finansuojama iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, o 62051,44 Eur finansuojama iš Ignalinos rajono savivaldybės biudžeto lėšų.

Projektą numatoma įgyvendinti iki 2019 m. rudens.

Daugiau apie projekto įgyvendinimą

 

----------------------------------------------------------------------------------

Programa „Psichologo paslaugų mokyklose prieinamumo užtikrinimas bendradarbiaujant su savivaldybėmis“

Ignalinos rajono savivaldybės administracija 2017 m. spalio – gruodžio mėn. įgyvendino programą „Psichologo paslaugų mokyklose prieinamumo užtikrinimas bendradarbiaujant su savivaldybėmis“, kurios metu Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijoje ir Ignalinos gimnazijoje buvo teikiamos psichologo pasaugos. Programos finansavimui buvo skirta 4000 Eur: 2667 Eur skyrė Švietimo ir mokslo ministerija, 1333 Eur – mokyklų lėšos.

 

----------------------------------------------------------------------------------

Projektas „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“

Ignalinos rajono savivaldybės administracija 2017 m. rugsėjo mėnesį pasirašė Olweus patyčių prevencijos programos diegimo mokykloje sutartį su Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centru įgyvendinant projektą „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“. Projekto metu organizuojami mokymai Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazijoje.

 

---------------------------------------------------------------------------------

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Ignalinos rajono savivaldybės administracija ir Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras 2016 m. spalio 24 d. pasirašė jungtinės veiklos sutartį įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto  laikotarpis – nuo 2017 m. kovo 22 d. iki 2019 m. liepos 22 d., projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001).

Projekte dalyvaujančios mokyklos – Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija, Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazija ir Ignalinos r. Vidiškių gimnazija – iki 2019 m. vidurio bus aprūpintos įranga ir mokymo priemonėmis, skirtomis gamtamokslinių ir technologinių dalykų mokymui.

Mokymo priemonės 1–4 kl. už 8 524,45 Eur projekte dalyvaujančias mokyklas pasiekė 2018 m. gegužės mėn.
12 200,43 Eur įsigytos fizikos, technologijų, chemijos ir biologijos mokymo priemonės, skirtos 5–8 kl., į mokyklas pristatytos 2019 m. kovo mėn.

Likusios mokymo priemonės mokyklas pasieks 2019 m. spalio – 2020 m. vasario mėn.

Rekomendacijos dėl gautų mokymo priemonių naudojimo mokytojams

Daugiau apie projekto įgyvendinimą šalyje:
http://www.sac.smm.lt/projektai-ir-programos/projektai/vykdomi-projektai/es-projektai/
http://www.svietimonaujienos.lt/priemones-gamtamoksliam-ugdymui-keliauja-i-mokyklas/

Projekto interneto svetainė „Vedlys“ – http://www.vedlys.smm.lt/

----------------------------------------------------------------------------------

Projektas „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ 

Siekiant didinti neformaliojo vaikų švietimo prieinamumą ir įvairovę, Ignalinos rajono savivaldybėje 2016 m. balandžio–gruodžio mėnesiais buvo vykdytas projektas „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“. Projektas buvo finansuojamas Europos Sąjungos finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis. Projekto laikotarpiu buvo skirtas 32 000 EUR finansavimas mokinių ugdymui pagal neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programas. 2016 m. balandžio mėn. savivaldybėje buvo vykdoma 18 NVŠ programų, kuriose dalyvavo 554, o gegužės mėn. – 546 vaikai. 2016 m. birželio mėn. buvo vykdoma 12 NVŠ programų (dalyvavo 396 vaikai), rugsėjo–gruodžio mėn. – 11 programų (dalyvavo 350 vaikų).  

2018 metais, įgyvendindamas 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.2-ESFA-V-729 priemonę „Neformaliojo vaikų švietimo įvairovės ir prieinamumo didinimas“, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras vykdo projektą „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-01-0001. Projekto partneris – savivaldybė. Projekto veiklos padeda kurti ir palaikyti tolygų neformaliojo švietimo paslaugų tinklą šalies savivaldybėse, didina paslaugų prieinamumą ir įvairovę, sudaro vienodas galimybes ir palankias sąlygas atskleisti individualius vaikų gebėjimus bei įgyvendinti specialiuosius ugdymosi poreikius. Neformaliojo vaikų švietimo krepšelis finansuojamas iš projekto lėšų. 

2018 m. mokinių ugdymui pagal neformaliojo vaikų švietimo (išskyrus ikimokyklinio, priešmokyklinio ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo) programas skirta iki 42991 Eur. 2018 m. vasario-birželio mėnesiais buvo finansuojama 15 programų, jose dalyvavo 374 mokiniai, vienam mėnesiui mokiniui buvo skirta 11,49 Eur. 2018 m. rugsėjo–gruodžio mėn. programose dalyvavo 291 mokinys, vienam mėnesiui mokiniui buvo skirta 18,57 Eur.

2019 m. projekto vykdymas tęsiamas. Mokinių ugdymui pagal neformaliojo vaikų švietimo  programas skirta 43693 Eur. 2019 m. vasario – birželio mėnesiais finansuojama 12 programų, jose dalyvauja 300 mokinių; vienam mėnesiui mokiniui skiriama 14,56 Eur.


----------------------------------------------------------------------------------


Mokyklų aprūpinimo geltonaisiais autobusais 2013–2017 metų programa

Ignalinos rajono savivaldybė dalyvavo įgyvendinant Mokyklų aprūpinimo geltonaisiais autobusais 2013–2017 metų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-955 „Dėl Mokyklų aprūpinimo geltonaisiais autobusais 2013–2017 metų programos patvirtinimo“. Savivaldybės administracija teikė paraiškas mokykliniams autobusams įsigyti.

Pagal šią programą savivaldybės mokykloms buvo skirti 4 nauji geltonieji mokykliniai M2 klasės autobusai, kurių bendra vertė 143 942,15 Eur: 2014 m. – Ignalinos gimnazijai, 2016 m. – Ignalinos r. Vidiškių gimnazijai ir Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio mokyklai-daugiafunkciam centrui, 2017 m. – Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijai.

 

----------------------------------------------------------------------------------

Tarptautinis Comenius Regio partnerystės projektas „Skaitymo skatinimas ugdant kūrybiškumą“

Ignalinos rajono savivaldybės administracija (Švietimo, kultūros ir sporto skyrius) 2013 m. pavasarį teikė paraišką dalyvauti tarptautiniame Comenius Regio partnerystės projekte pagal Mokymosi visą gyvenimą programą „Skaitymo skatinimas ugdant kūrybiškumą“. Projektas buvo atrinktas. Projektas vykdomas kartu su Vokietijos Biureno miesto savivaldybe. Projekto tikslas – įvairiais būdais skatinti vaikų skaitymą, ugdant kūrybiškumą, ir plėtoti tarpinstitucinį bendradarbiavimą. Projekto įgyvendinimui Švietimo mainų paramos fondas skyrė 45000 EUR dotaciją, iš kurių 20000 EUR skirti tarptautinių mobilumų įgyvendinimui, 25000 EUR – kitoms projekto veikloms. Bendra planuota projekto vertė – 53334 EUR, faktinė bendra projekto vertė – 56767 EUR. Projekto kalba – anglų. Šia kalba projektas vadinasi „Reading and Creativity“.

Lietuvoje šiame projekte dalyvavo Ignalinos rajono savivaldybės administracija, Ignalinos gimnazija, Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Ignalinos kultūros ir sporto centras, Ignalinos rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras. Į daugelį projekto veiklų buvo aktyviai įtraukti ne tik projekto partneriai, bet ir visos rajono bendrojo ugdymo mokyklos.

Įgyvendinant projektą, dvejus metus vyko numatyti projekto būreliai vaikams (dailės būrelis „Iliustruojame knygas“, keramikos būrelis „Lipdome knygų herojus“ ir kt.), organizuotos 26 skaitymo skatinimo popietės vaikams, 10 susitikimų su rašytojais, surengti 3 teatralizuoti rašytojų kūrybos pristatymai, organizuota tarptautinė vaizdo konferencija su projekto partneriais Vokietijoje. Išleisti „Langų eilėraščių“ plakatai, kurių parodos organizuotos Ignalinoje, Biurene, Rygoje, Palangoje. Sudarytas abiejų šalių plakatų katalogas „Fensterbilder“. Organizuoti skaitymo skatinimo konkursai: „Su knyga per pasaulį“, „Žavūs skaitymo ženklai“, „Sukurk reklamą knygai“, knygų iliustracijų konkursas-paroda, konkursas vaikų kūrybos rinktinei sudaryti. Išleista tarptautinė vaikų ir jaunimo kūrybos rinktinė „Kūrybos žiedai“. Kurtos interaktyvios istorijos, išleistas mokinių darbų kompaktinis diskas. Sudarytas projekto kalendorius. Projekto veiklos ir išleista knyga 2015-02-19 pristatyti Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“ vykusioje tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje daugiau kaip 400 dalyvių iš visos Lietuvos.

2013 m. spalio, 2014 m. gegužės  ir 2015 m. balandžio mėn. atlikti vaikų skaitymo įpročių tyrimai. Įsigytos projekto viešinimo priemonės.

Daug projekto veiklų buvo skirtos ir suaugusiesiems: organizuoti anglų kalbos kursai (baigė 43 klausytojai), vyko seminarai ir paskaitos skaitymo pedagogams: „Psichologiniai skaitymo aspektai“, „Kaip parinkti tinkamą knygą“, „Skaitymo tendencijos Europoje“, „Skaitymo nauda“. Iš viso išduoti 194 kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai. Projekto laikotarpiu 2013 m. lapkričio mėn. ir 2015 m. vasario mėn. priimti projekto partneriai iš Vokietijos; 2014 m. rugsėjo-spalio ir 2015 m. gegužės mėn. įgyvendinti 34 tarptautiniai mobilumai, kurių metu aplankyti projekto partneriai Biurene. 2015 m. birželio mėn. organizuotas baigiamasis projekto renginys. Parengta skaitymo skatinimo veiklų metodinė medžiaga.

Projekto veikla finansuojama iš Mokymosi visą gyvenimą programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Projektas baigėsi 2015 m. vasarą.


----------------------------------------------------------------------------------

Projektas „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas“

Ignalinos rajono savivaldybės administracija 2013 m. spalio mėnesį pasirašė Olweus patyčių prevencijos programos diegimo mokykloje sutartį su Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centru įgyvendinant projektą „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas“. Projekto metu organizuojami mokymai Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio vidurinėje mokykloje. Projektas baigėsi 2014 m. gruodžio mėn.


----------------------------------------------------------------------------------

 Projektas „Lyderių laikas 2“

Ignalinos rajono savivaldybės administracija (Švietimo, kultūros ir sporto skyrius) 2012 m. vasario mėn. dalyvavo MTP+ projekto „Lyderių laikas 2“ atrankoje, kurioje buvo kviečiamos dalyvauti savivaldybės, pasiryžusios atsinaujinti ir didinti švietimo darbuotojų vadybines kompetencijas. Norą dalyvauti projekte išreiškė ir atrankai paraiškas pateikė 36 šalies savivaldybės. Buvo atrinkta 15 šalies savivaldybių, dalyvausiančių „Lyderių laikas 2“ projekte, tarp jų ir Ignalinos.

Šiame projekte kartu su savivaldybės administracija dalyvavo Ignalinos gimnazija, Ignalinos r. Vidiškių gimnazija, Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio vidurinė mokykla, Ignalinos r. Dūkšto vidurinė mokykla, Ignalinos Česlovo Kudabos pagrindinė mokykla. Iš viso vyko 29 (šiais mokslo metais – 9) rajono savivaldybės kūrybinės komandos susitikimai, didesnė dalis jų buvo kartu su projekte dalyvaujančių mokyklų mokytojais. Kartu bendradarbiaujant sukurtas savivaldybės lyderystės plėtros modelis  „Verslumo skatinimas ugdant pasitikėjimą“, parengta Pasitikėjimo ugdymo programa, kuri nuo 2014 m. rugsėjo įgyvendinama visose rajono bendrojo ugdymo mokyklose.

Projekto rezultatai 2014-11-21 pristatyti šalies švietimo bendruomenei Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“ vykusioje parodoje „Mokykla 2014“, 2015-04-08 – projekto „Lyderių laikas 2“ forume Vilniaus Rotušėje. 2015 m. gegužės mėn. organizuotas Pasitikėjimo ugdymo programos įgyvendinimo rajono mokyklose aptarimas. 2018-09-25 projekto įgyvendinimo patirtimi pasidalinta su Kazlų Rūdos savivaldybės atstovais.

Vyko daug mokymų Pasitikėjimo ugdymo programos kūrėjams: 7 skirtingi seminarai, savaitės trukmės stažuotės Lenkijoje-Čekijoje (dalyvavo 3), Estijoje-Suomijoje(8), Lenkijoje-Vokietijoje (3), 3 dienų trukmės stažuotės Šiauliuose (3) ir Anykščiuose (3). 2 savivaldybės švietimo darbuotojai baigė nemokamas studijas švietimo lyderystės magistrantūroje ISM Vadybos ir ekonomikos universitete, dar 15 savivaldybės švietimo darbuotojų – neformaliąsias švietimo lyderystės studijas.

Daugiau apie projekto įgyvendinimą šalyje – http://www.lyderiulaikas.smm.lt/.


----------------------------------------------------------------------------------

Projektas „Ugdymo karjerai infrastruktūros bendrajame ugdyme ir profesiniame mokyme sukūrimas ir plėtra“

Ignalinos rajono savivaldybės administracija 2012 m. spalio mėnesį pasirašė jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį su Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru įgyvendinant projektą „Ugdymo karjerai infrastruktūros bendrajame ugdyme ir profesiniame mokyme sukūrimas ir plėtra“.

Įgyvendinant projektą, 2013–2014 m. m. rajono mokyklose dirbo karjeros koordinatoriai, kurių etatai buvo finansuojami projekto lėšomis (lėšas administravo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras). 2014–2015 m. m. bendrojo ugdymo mokyklose dirbantys karjeros koordinatoriai aprūpinti nešiojamais kompiuteriais, projekto lėšomis finansuojama profesinio veiklinimo organizatoriaus veikla.

2015 m. gegužės mėn. Ignalinos r. Vidiškių gimnaziją pasiekė planšetinių kompiuterių klasė, skirta mokinių profesiniams orientavimui (komplektą sudaro nešiojamasis kompiuteris su programine valdymo įranga, 28 planšetiniai kompiuteriai su programine įranga, saugojimo-įkrovimo dėžė ir maršrutizatorius) už 13078,00 Eur.

Bendra projekto metu savivaldybei skirtų ugdymo karjerai priemonių vertė – 20586,18 Eur. Projektas baigėsi 2015 m. rugsėjo mėn.


----------------------------------------------------------------------------------

 Projektas „Piliečio žadintuvas“

Ignalinos rajono savivaldybės administracija aktyviai bendradarbiavo įgyvendinant Pilietinio ir tautinio neformaliojo vaikų švietimo programos (vietos bendruomenei aktualių ir pilietiniam ir tautiniam ugdymui skirtų visuomeninių darbų organizavimo) projektą „Piliečio žadintuvas“. Šiame projekte dalyvavo keturios rajono mokyklos: Ignalinos rajono gimnazija, Ignalinos rajono Vidiškių gimnazija, Ignalinos r. Daugėliškio vidurinė mokykla ir Ignalinos Česlovo Kudabos pagrindinė mokykla. Projektas buvo įgyvendinamas 2011–2012 mokslo metais.

Projekto tikslas – įgalinti kuo daugiau neformaliojo ir formaliojo ugdymo specialistų dirbti efektyviais neformaliojo švietimo metodais, motyvuoti jaunimo lyderius aktyviai pilietinei veiklai ir ugdyti vaikams bei jaunimui gebėjimą patiems identifikuoti aktualias visuomenei ir vietos bendruomenei problemas bei gerinti socializacijos aplinką bendruomenėse kartu vykdant visuomenei naudingus darbus.

Projekto veiklos vykdomos įgyvendinant Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos lėšomis finansuojamą projektą TAPK („Neformaliojo švietimo paslaugų rėmimo sistemos sukūrimas savivaldybėse"), kurį administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Projekto organizatoriai – ūkio subjektų grupė „Kūrybinė integracija“(VšĮ „Menų ir mokymo namai“ ir VšĮ „Nacionalinis socialinės integracijos institutas“).

Daugiau apie projektą: http://forumoteatras.lt/piliecio-zadintuvas/naujienos.


----------------------------------------------------------------------------------

 Comenius Regio partnerystės projektas „NETtiquette – Nett im Net“

Ignalinos rajono savivaldybės administracija (Švietimo ir sporto skyrius) 2009 m. pavasarį teikė paraišką dalyvauti Comenius Regio partnerystės projekteNETtiquette – Nett im Net“ pagal Mokymosi visą gyvenimą programą. Projektas buvo atrinktas.

Comenius Regio partnerystė – nauja didžiausios Europos Komisijos finansuojamos švietimo programos „Mokymasis visą gyvenimą“ iniciatyva. Tokioje partnerystėje dalyvauja partneriai-regionai iš dviejų šalių. Projekte numatytos veiklos įgyvendinamos kartu su Vokietijos Biureno miesto savivaldybe, Ignalinos ir Biureno gimnazijų mokiniai bendradarbiavo ir sukūrė bendrą interneto svetainę projekto tema.

2009 m. lapkričio 9–15 d. vyko pirmasis projekto partnerių susitikimas Vokietijoje (plačiau). Į susitikimą vyko visų projekte dalyvaujančių įstaigų Ignalinos rajono savivaldybės administracijos, Ignalinos rajono gimnazijos, Ignalinos moksleivių namų ir Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos atstovai.

2010 m. sausio mėn. rajono bibliotekoje ir gimnazijoje vyko mokinių ir suaugusiųjų apklausa dėl saugaus naudojimosi internetu, norintieji pildė anketas. Sausio 27 d. (plačiau) ir vasario 3 d. (plačiau) Ignalinos rajono gimnazijoje rajono mokytojams vyko seminarai „Masinių informacijos priemonių privalumai ir trūkumai“. 

Kovo mėn. vyko projekto logotipo konkursas. Gegužės mėn. vyko tarptautinė vaizdo konferencija bei seminaraiSaugus naudojimasis masinėmis informacijos priemonėmis“.

Gegužės 18–22 dienomis (plačiau daugiau) priimti projekto partneriai iš Vokietijos Biureno miesto Mauricijaus gimnazijos, Diuseldorfo filmų muziejaus bei Biureno miesto savivaldybės. Sukurta projekto interneto svetainė www.nettiquette.eu.

2011 m. sausio 25 d. Ignalinos rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko projekto rezultatų pristatymo renginys. Renginio pranešimai:

2011 m. kovo 28 – balandžio 3 d. Vokietijoje vyko trečiasis projekto partnerių susitikimas (plačiau). Į susitikimą vyko visų projekte dalyvaujančių įstaigų Ignalinos rajono savivaldybės administracijos, Ignalinos rajono gimnazijos, Ignalinos moksleivių namų ir Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos atstovai.

Ketvirtasis projekto partnerių susitikimas ir baigiamasis projekto renginys (plačiau daugiau) vyko 2011 m. gegužės 24 – 28 d. Ignalinoje.

Daugiau apie projektą galima paskaityti projekto interneto svetainėje www.nettiquette.eu ir Comenius projektų EST duomenų bazėje.

Projekto veikla finansuojama iš Mokymosi visą gyvenimą programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Šiam projektui finansuoti buvo skirta 80034,21 Lt (23179,51 EUR).


----------------------------------------------------------------------------------

 Mokyklų tobulinimo programa plius

Ignalinos rajono bendrojo lavinimo mokyklos Mokyklų tobulinimo programoje plius (MTP+), kuriai įgyvendinti numatoma panaudoti Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir bendrojo finansavimo 2007 – 2013 metams skirtas lėšas, pradėjo dalyvauti 2008 metais.

------     -----     -----     -----     -----     -----     -----     -----     -----     -----     -----

Švietimo aprūpinimo centro (ŠAC) vykdomas MTP+ projektas, skirtas atnaujinti mokyklų bibliotekų materialinę bazę „Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas“. Projekte dalyvavo Ignalinos rajono gimnazija ir Ignalinos Česlovo Kudabos pagrindinė mokykla. Bibliotekų atnaujinimui skirta baldų ir įrangos iš viso už 195816,07 Lt. Projektas baigėsi 2012 m. spalio mėn.

Plačiau apie šį projektą skaitykite: http://www.sac.smm.lt/index.php?id=20c

------     -----     -----     -----     -----     -----     -----     -----     -----     -----     -----

Švietimo aprūpinimo centro (ŠAC) vykdomas MTP+ projektas, skirtas atnaujinti mokyklų materialinę bazę „Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas“. Projekte dalyvavo Ignalinos Česlovo Kudabos pagrindinė mokykla, Ignalinos rajono Vidiškių gimnazija ir Ignalinos r. Didžiasalio Ryto vidurinė mokykla. Pagal šį projektą įsigyta prekių už 198572,88 Lt. Projektas baigėsi 2013 m. sausio mėn.

Plačiau apie šį projektą skaitykite: http://www.sac.smm.lt/index.php?id=20c 

------     -----     -----     -----     -----     -----     -----     -----     -----     -----     -----

Švietimo aprūpinimo centro (ŠAC) vykdomas MTP+ projektas „Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūra“skirtas aprūpinti mokyklų technologijų, menų ir gamtos mokslų kabinetus reikiamomis ugdymo priemonėmis. Projekte dalyvavo Ignalinos rajono gimnazija, Ignalinos rajono Vidiškių gimnazija, Ignalinos r. Daugėliškio vidurinė mokykla, iki 2012 m. liepos 1 d. pagal šį projektą mokyklos įsigijo mokymo priemonių už 397796,45 Lt. Nuo nuo 2014 m. į projektą įsijungė ir Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija, kuri įsigijo 31 nešiojamąjį kompiuterį už 49411,56 Lt. Bendra projekto metu mokyklų įsigytų mokymo priemonių vertė 447208,01 Lt. Projektas baigėsi 2016 m. sausio mėn.

Plačiau apie šį projektą skaitykite: http://www.sac.smm.lt/index.php?id=20c

------     -----     -----     -----     -----     -----     -----     -----     -----     -----     -----

Pagal Ugdymo plėtotės centro (UPC) vykdomą MTP+ projektą „Pedagoginių psichologinių tarnybų infrastruktūros, švietimo įstaigose dirbančių specialiųjų pedagogų, socialinių pedagogų, psichologų, logopedų darbo aplinkos modernizavimas“ Ignalinos r. Didžiasalio Ryto vidurinė mokykla ir Ignalinos rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras iki 2013 m. pabaigos jau įsigijo įvairių ugdymo ir ugdymo aplinkos priemonių už 97745,01 Lt. Projektas baigėsi 2013 m. rudenį.

Plačiau apie projektą: http://www.upc.smm.lt/projektai/psichologai/

------     -----     -----     -----     -----     -----     -----     -----     -----     -----     -----

Dar vienas MTP+ programos projektas – „Besimokančių mokyklų tinklai“ , kuriame  nuo 2009 m.  dalyvauja Ignalinos rajono Vidiškių gimnazija. Nuo 2010 m. kovo mėn.  į projektą įsitraukė ir Ignalinos rajono gimnazija. Projektų komandose, be gimnazijos atstovų, dalyvauja Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus bei Ignalinos rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro specialistai.

Šalyje organizuojamos projekto veiklos baigėsi 2011 m. spalio mėn. 2011–2012 ir 2012–2013 mokslo metais abi rajono gimnazijos – Ignalinos ir Vidiškių – tęsė pradėtus BMT darbus. Į projekto veiklas įsijungė ir Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio vidurinė mokykla. 
2013–2014 mokslo metais BMT veiklose dalyvauja Ignalinos gimnazija ir Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio vidurinė mokykla. 
2014–2015 m. m.  pradžioje dalyvaujančias mokyklos pasiekė įvairių knygų siuntos.

Projekto interneto svetainė: http://www.bmt.smm.lt/

------     -----     -----     -----     -----     -----     -----     -----     -----     -----     -----

Švietimo informacinių technologijų centro (ITC) vykdomas MTP+ projektas „Regioninių švietimo valdymo informacinių sistemų plėtra ir švietimo politikos analizės specialistų kompetencijos tobulinimas“.

Ignalinos rajono savivaldybės administracija (Švietimo ir sporto skyrius) 2009 m. pavasarį teikė paraišką dalyvauti projekte „Regioninių švietimo valdymo informacinių sistemų plėtra ir švietimo politikos analizės specialistų kompetencijos tobulinimas“. Iš viso buvo pateikta 30 paraiškų iš įvairių šalies savivaldybių.  Vertinant paraiškas didžiausias dėmesys buvo kreipiamas į 2-ąjį paraiškos punktą – „Savivaldybės administracijos švietimo padalinio patirtis kuriant ir diegiant švietimo valdymo informacinę sistemą savivaldybėje ir rengiant švietimo politikos analizę“. Atrinktos 8 bandomosios  savivaldybės, kurios dalyvavo 1-ajame projekto etape, tarp jų  ir Ignalinos rajono savivaldybė. 

Pagal projektą ištirtas švietimo administracijos darbuotojų poreikis ir pasirengimas valdyti informaciją, reikalingą švietimo politikos planavimui ir sprendimų priėmimui, įvertinta esama situacija, nustatytos probleminės švietimo stebėsenos sritys, stažuočių Olandijoje ir Škotijoje metu susipažinta su šių šalių patirtimi vykdant švietimo stebėseną, pateiktos rekomendacijos Regioninio ŠVIS kūrimui.

2011 m. vasario kovo mėn. pagal projektą sudaryta 23 asmenų (savivaldybės administracijos darbuotojų ir švietimo įstaigų atstovų) grupė dalyvavo mokymuose ir įgijo švietimo politikos analizei reikalingų kompetencijų. Projekto metu buvo apmokyti mokyklų vadovai, savivaldybių ir švietimo skyrių specialistai dirbti su RŠVIS ir SPSS programomis, įgijo teorinių žinių, padidėjo jų kompetencija kokybiškai atlikti švietimo analizę; SPSS programinė įranga perduota rajono mokykloms. Projektas baigėsi 2011 m. gegužės mėn.

Projekto metu įgyto turto vertė – 61193,00 Lt.

2011 m. rugsėjo mėn. visose rajono mokyklose pradėtas konkretus darbas RŠVIS sistemoje; rajono bendrojo ugdymo mokyklos ir savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius dalyvavo tęstinėse projekto veiklose.

Darbas RŠVIS buvo tęsiamas ir 2013 metais. 2013 m. rugpjūčio gruodžio mėn., tęsiant projekto veiklas, vyko nauji mokymai, skirti švietimo politikos analizės specialistų kompetencijos tobulinimui, darbui ŠVIS sistemoje. Mokymuose dalyvavo 10 rajono švietimo darbuotojų: visų bendrojo ugdymo mokyklų ir švietimo padalinio atstovai.

Plačiau apie projektą: http://eduardas.ipc.lt/drupal69/node/28 

------     -----     -----     -----     -----     -----     -----     -----     -----     -----     -----

MTP+ projekte „Specialiųjų poreikių asmenų ugdymo(-si) formų plėtra“ dalyvavo Ignalinos rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras. Pagal šį projektą 2009 2010 m. m. stažuotėse Anglijoje, Olandijoje ir Danijoje dalyvavo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus bei Ignalinos rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro specialistai.

------     -----     -----     -----     -----     -----     -----     -----     -----     -----     -----

Pagal MTP+ projektą „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra“ organizuotose stažuotėse Vengrijoje ir Danijoje dalyvavo Ignalinos mokyklos-darželio „Šaltinėlis“ ir Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistai. Dažnai vyko įvairūs mokymai, kurių metu dalijamasi patirtimi. Projekto I etapo veiklos baigėsi 2011 m. rudenį.

Plačiau apie projektą: http://www.upc.smm.lt/projektai/ikimokyklinis/

Nuo 2012 m. savivaldybės administracija kaip projekto partneris dalyvauja šio projekto tęstinėse, II etapo, veiklose. 2012 m. lapkričio mėn. pagal projektą vyko konkursas dėl tarpinstitucinio bendradarbiavimo teikiant kompleksinę pagalbą ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams ir jų tėvams plėtros. Iš 30 teiktų paraiškų atrinktos 22, tame tarpe ir Ignalinos. Nuo 2013 m. sausio mėn. rajone įsteigta tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus etato dalis. Finansinė parama šiam darbui buvo skiriama 24 mėnesius. Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius rinko ir analizavo informaciją, kokios kompleksinės pagalbos reikia savivaldybės teritorijoje gyvenantiems ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams, taip pat jų tėvams ar globėjams. Jis taip pat rūpinosi reikiamais dokumentais, patvirtinančiais kompleksinės pagalbos poreikį, organizavo ir koordinavo kompleksinę pagalbą, informavo vietos bendruomenę.

2013 ir 2014 metais ikimokyklinio ugdymo auklėtojai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai, socialiniai pedagogai, mokyklų, vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, direktorių pavaduotojai dalyvavo projekto veiklose numatytuose mokymuose, stažuotėse, tyrimuose.

Plačiau apie projektą: http://www.ikimokyklinis.lt/index.php/ipup-projektas/11669


----------------------------------------------------------------------------------

 Programos „Pienas vaikams“ ir „Vaisiai mokykloms“

Programa „Pienas vaikams“ Lietuvoje pradėta įgyvendinti nuo 2003 m. gruodžio mėn. Šioje programoje gali dalyvauti visos vaikų ugdymo ir švietimo įstaigos. Programa finansuojama iš Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo Garantijų skyriaus lėšų ir iš Kaimo rėmimo programos lėšų (nacionalinė parama). Parama teikiama tik už vaikams patiektus pieno produktus, bet neteikiama už pieno produktus, naudojamus maisto gamybai.

Vaikai ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir mokiniai iki 4 klasės (imtinai) tris kartus per savaitę gali nemokamai gauti po vieną stiklinę pieno (250 ml). Vyresni vaikai gali gauti pieno ir pieno produktų sumažinta kaina. Remiami pieno produktai: jogurtai ir fermentiniai bei varškės sūriai be priedų.

2007 m. pradžioje į šią programą įsitraukė ir mūsų rajono mokyklos: Ignalinos Česlovo Kudabos pagrindinė mokykla, Ignalinos r. Daugėliškio vidurinė mokykla, Ignalinos rajono Vidiškių gimnazija, Ignalinos mokykla-darželis „Šaltinėlis“. 20082009 m. m. programoje dalyvavo Ignalinos rajono Vidiškių gimnazija, Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ vidurinė mokykla ir  Ignalinos mokykla-darželis „Šaltinėlis“. Nuo 2010–2011 m. m. programoje dalyvauja dauguma rajono bendrojo ugdymo mokyklų: Ignalinos rajono Vidiškių gimnazija (ir jos Mielagėnų skyrius), Ignalinos r. Daugėliškio vidurinė mokykla, Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ vidurinė mokykla, Ignalinos Česlovo Kudabos pagrindinė mokykla (be skyrių) ir Ignalinos mokykla-darželis „Šaltinėlis“ (su skyriais). Nuo 2011–2012 mokslo metų į programą įsijungė ir Ignalinos r. Dūkšto vidurinė mokykla. Nuo 2012–2013 m. m. programoje dalyvauja visos rajono bendrojo ugdymo mokyklos, vykdančios ikimokyklinio, priešmokyklinio ar pradinio ugdymo programas.

Dar viena programa – Vaisiai mokykloms“, pagal kurią pradinių klasių mokiniams nemokamai skiriama vaisių ir daržovių. Šia programa norima paskatinti vaikus vertinti vaisius ir daržoves ir pratinti juos vartoti ateityje, supažindinti vaikus su tinkama mityba, nes vaikystėje įgyti įpročiai dažniausiai ir toliau gyvenime išlieka nepakitę. Programos tikslas – įdiegti vaikams supratimą apie vaisių ir daržovių vartojimo teigiamą poveikį sveikatai. Programos metu vaikams yra dalijamos morkos, obuoliai, citrusų vaisiai, bananai, kriaušės.

Programoje 2011–2012 mokslo metais dalyvavo Ignalinos rajono Vidiškių gimnazija (su skyriais), Ignalinos r. Daugėliškio vidurinė mokykla, Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ vidurinė mokykla, Ignalinos r. Dūkšto vidurinė mokykla, Ignalinos Česlovo Kudabos pagrindinė mokykla (su skyriais). 2012–2013 m. m. programoje dalyvavo visos rajono bendrojo ugdymo mokyklos, vykdančios ikimokyklinio, priešmokyklinio ar pradinio ugdymo programas, 2013–2014 m. m. – visos, išskyrus Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio vidurinę mokyklą, 2014–2015 m. m., nuo 2015–2016 m. m. – visos rajono bendrojo ugdymo mokyklos, vykdančios ikimokyklinio, priešmokyklinio ar pradinio ugdymo programas.

Abi minėtas priemones administruoja VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra (interneto adresas www.litfood.lt).


----------------------------------------------------------------------------------

 Profesino informavimo taškų tinklo kūrimas

Rajono savivaldybė 2003 m. rudenį dalyvavo ŠMM projekto „Atvira informavimo, konsultavimo, orientavimo sistema (AIKOS)“ profesinio informavimo centrų (PIC) steigimo savivaldybės teritorijoje konkurse ir pateko tarp 20 savivaldybių, kuriose 2004 m. pradžioje buvo įsteigti pirmieji Lietuvoje PIC. 

Mūsų rajone pirmasis PIC įsteigtas Ignalinos rajono gimnazijoje. Jo veiklai vykdyti gauta AIKOS kompiuterių klasė (3 kompiuteriai, spausdintuvas, MOBIS programinė įranga, metodinės priemonės). 2005 m. šie centrai pradėti vadinti taškais.

Profesinio informavimo taškai (toliau PIT) – tai institucijos, kurios turi įrengtus laisvos prieigos prie interneto taškus, priėjimą prie šalies švietimo ir darbo rinkos duomenų bazių ar sukauptą informaciją kompiuterinėse laikmenose, vaizdajuostėse, spaudiniuose ir pan. Jie informuoja asmenis apie mokymosi bei įsidarbinimo galimybes šalyje ir užsienyje. Profesinio informavimo taškuose paslaugas teikia profesijos patarėjai (PIT darbuotojai).  Profesinio informavimo taškai gali būti valstybės, savivaldybių ar privačių steigėjų kaip savarankiški juridiniai asmenys, juridinių asmenų filialai ar mokyklų, bibliotekų, darbo centrų, jaunimo centrų, darbo biržų, įmonių, kitų įstaigų ir organizacijų padaliniai. Plačiau apie projektą skaitykite ŠMM interneto svetainėje.

2007–2014 metais, įgyvendinant projektą „Profesinio orientavimo sistemos sukūrimas ir diegimas“, rajono bendrojo ugdymo mokyklose veikė 8 profesinio informavimo taškai.

Plačiau apie mokinių ugdymą karjerai – svetainėje http://www.mukis.lt

 

----------------------------------------------------------------------------------

 Ignalinos rajono savivaldybės mokyklų kompiuterizavimo programa 

Informacinių technologijų diegimui vykdyti 2003 m. kovo mėn. buvo parengta, 2004 m. atnaujinta Ignalinos rajono savivaldybės mokyklų kompiuterizavimo programa. Pagal šią programą iš ŠMM buvo gauta kompiuterinės technikos ir programinės įrangos už 128 862 Lt. Plačiau apie tai – rubrikoje mokyklų kompiuterizavimas.    


----------------------------------------------------------------------------------

 Projektas „Darbuotojų kompetencijos kėlimas ir žinių, reikalingų rengiant paraiškas paramai gauti iš ES fondų, gilinimas“

 2003–2004 m. m. Švietimo ir sporto skyrius vykdė projektą  „Darbuotojų kompetencijos kėlimas ir žinių, reikalingų rengiant paraiškas paramai gauti iš ES fondų, gilinimas“, kurio įgyvendinimui Atviros Lietuvos fondas skyrė 12804 JAV dol. Jo metu švietimo darbuotojai gilino kompiuterinio raštingumo, anglų kalbos ir projektų rengimo žinias.


----------------------------------------------------------------------------------

 Mokyklų tobulinimo programa 

Mokyklų tobulinimo programa (toliau MTP),  Lietuvoje vykdoma nuo 2002 metų, davusi impulsą mokyklų kaitai, jau baigėsi. Mūsų rajone joje dalyvavo  Ignalinos Česlovo Kudabos, Ignalinos r. Linkmenų, Mielagėnų, Ceikinių Kipro Petrausko ir Kazitiškio pagrindinės mokyklos. 2005 m. kovo-gegužės mėnesiais šiose mokyklose vyko vidinis  MTP įvertinimas. Išoriniame vertinime mūsų rajone dalyvavo tik  Ignalinos r. Linkmenų  pagrindinė mokykla.
    MTP antrasis etapas
    MTP trečiasis etapas 
Vertinimo ir tyrimo medžiaga buvo apibendrinta ir 2006-10-05 pristatyta visų rajono švietimo įstaigų pedagogams konferencijos metu. Konferencijos medžiaga:  
   MTP Lietuvos mokyklose
   MTP Ignalinos Česlovo Kudabos pagrindinėje mokykloje
   MTP Ignalinos r. Linkmenų pagrindinėje mokykloje.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 Švietimo įstaigų projektinė veikla 2002–2018 metais 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Paskutinis atnaujinimas: 2019-07-29 09:56:20
Spausdinti
El.paštas Į pradžią Svetainės žemelapis


Naujienų prenumerata
 

  


 


  
 


 


  


 

 
 

 
 

 
 
© Ignalinos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Į viršų (Left Alt+z Enter) Sprendimas: Idamas, naudojama Smart Web sistema.