Į pradžią IGNALINOS
RAJONO
SAVIVALDYBĖ
biudžetinė įstaiga
Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina
Įstaigos kodas 2887 68350
Juridinių asmenų registras
PVM mokėtojo kodas LT887683515
Tel. (8 386) 52 096
Faks. (8 386) 53 148
El. paštas info@ignalina.lt
 Struktūra ir kontaktai  Teisinė informacija  Veiklos sritys  Korupcijos prevencija  Administracinė informacija  Paslaugos
Versija neįgaliesiems
Kontrolierė - Vanda Milašienė

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS 

1. Parengti 2018 metų tarnybos veiklos ataskaitą.

2. Organizuoti ir koordinuoti Ignalinos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos plane numatytų auditų ir kontrolės priemonių atlikimą.

3.Parengti išvadas dėl Savivaldybės 2018  metų  konsoliduotųjų  ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo.

4. Parengti, suderinti ir patvirtinti 2020 metų veiklos planą.


ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

1.1. Tvirtina tarnybos struktūrą, pareigybių sąrašą, pareigybių aprašymus ir pareiginius nuostatus; Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka priima į pareigas ir iš jų atleidžia valstybės tarnautojus, Darbo kodekso nustatyta tvarka priima ir atleidžia darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, atlieka kitas tarnybos personalo valdymo funkcijas.

1.2. Leidžia įsakymus, organizuoja tarnybos darbą, valstybės tarnautojų ir darbuotojų mokymą ir jų kvalifikacijos tobulinimą.

1.3. Sudaro tarnybos veiklos plano projektą, gavęs savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pritarimą, su šio plano projektu supažindina Valstybės kontrolę ir savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyrių; kasmet iki einamųjų metų lapkričio 15 dienos patvirtina ateinančių metų tarnybos veiklos planą, organizuoja jo vykdymą. ir yra už tai atsakingas; prireikus patvirtintą tarnybos veiklos planą tikslina bendra plano tvirtinimo tvarka.

1.4. Tarnybos veiklos planą kasmet per 10 dienų nuo jo patvirtinimo pateikia Valstybės kontrolei.

1.5. Turi teisę dalyvauti savivaldybės tarybos, komitetų, kolegijos (jei ji įsteigta), komisijų posėdžiuose ir pareikšti nuomonę savo kompetencijos klausimais.

1.6. Valstybės kontrolieriaus rašytiniu prašymu gali dalyvauti ar pavesti tarnybos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, pagal jų kompetenciją dalyvauti Valstybės kontrolės pareigūnų atliekamuose savivaldybės administravimo subjektų finansiniuose ir veiklos audituose.

1.7. Pats atlieka ir (arba) skiria tarnybos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis,atlikti išorės finansinį ir veiklos auditą, įgyvendina įstatymų ir kitų teisės aktų priskirtas funkcijas.

1.8. Priima sprendimus pagal atlikto finansinio ir veiklos audito ataskaitas, nurodo savivaldybės administracijos direktoriui, audituotų subjektų vadovams jų veiklos trūkumus ir nustato terminą, per kurį turi būti pašalinti nustatyti teisės aktų pažeidimai. Savivaldybės administracijos direktorius, audituotų subjektų vadovai per savivaldybės kontrolieriaus nustatytą terminą (bet ne trumpesnį kaip 30 dienų) privalo ištaisyti audito metu nustatytus jų veiklos trūkumus ir pažeidimus ir apie jų pašalinimą raštu pranešti savivaldybės kontrolieriui.

1.9. Teikia merui, savivaldybės vykdomajai institucijai, audituotų subjektų vadovams išvadas, ataskaitas ir sprendimus, kurie buvo priimti dėl finansinio ir veiklos audito metu nustatytų ir nepašalintų teisės aktų pažeidimų. Audito ataskaitos ir išvados skelbiamos savivaldybės interneto svetainėje, o jeigu įmanoma, – ir per kitas visuomenės informavimo priemones.

1.10. Kiekvienais metais iki liepos 15 dienos Ignalinos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka teikiasavivaldybės tarybai išvadą dėl pateikto tvirtinti savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo.

1.11. Finansinio ir veiklos audito metu nustatęs nusikalstamos veikos požymių, apie tai praneša teisėsaugos institucijoms.

1.12. Imasi prevencinių priemonių, kad būtų ištaisyti ir nepasikartotų nustatyti teisės aktų pažeidimai.

1.13. Nagrinėja iš gyventojų gaunamus prašymus, pranešimus, skundus ir pareiškimus dėl savivaldybės lėšų ir turto, patikėjimo teise valdomo valstybės turto naudojimo, valdymo ir disponavimo juo ir teikia išvadas dėl tokio tyrimo rezultatų.

1.14. Įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją valstybės ir savivaldybės institucijoms.

1.15. Ignalinos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta tvarka ir terminais pateikia tarnybos veiklos ataskaitą. Tarnybos veiklos ataskaitą arba jos santrauką paskelbia vietinėje spaudoje, savivaldybės interneto svetainėje, o jeigu įmanoma, – ir per kitas visuomenės informavimo priemones.

1.16. Savivaldybės tarybos arba savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto prašymu teikia informaciją pagal savo kompetenciją.

1.17. Atlieka savivaldybės biudžeto vykdymo ir kitų piniginių išteklių naudojimo auditą.

1.18. Atsako už įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytų tarnybosįgaliojimų vykdymą, taip pat už nepagrįstos ir neteisingos audito išvados pateikimą.

1.19. Teikia Vyriausybės atstovui informaciją apie tarnybos teiktas išvadas ir rekomendacijas.

1.20. Sudaro sąlygas Valstybės kontrolės pareigūnams dalyvauti atliekant savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio auditą tokiu mastu, kad Valstybės kontrolės pareigūnai surinktų tinkamus ir pakankamus įrodymus, reikalingus išvadai dėl nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio parengti, ir teikia Valstybės kontrolei duomenis apie savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio audito rezultatus.

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir ne mažesnį kaip 3 metų darbo stažą finansų, ekonomikos, teisės, audito, kontrolės arba viešojo administravimo srityse;

1.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą, biudžetinių ir viešųjų įstaigų, įmonių, kurių steigėja ir akcijų turėtoja yra savivaldybė, organizacijų veiklą, valstybinio audito reikalavimus;

1.3. išmanyti nacionalinius ir tarptautinius audito standartus, sugebėti organizuoti ir atlikti audito procedūras;

1.4. sugebėti efektyviai planuoti ir organizuoti tarnybos veiklą, savarankiškai pasirinkti darbo metodus, mokėti sisteminiu požiūriu vertinti gautą informaciją, teikti išvadas ir priimti sprendimus;

1.5. mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programiniu paketu;

1.6. išmanyti įstaigos dokumentų valdymą, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles.

Paskutinis atnaujinimas: 2019-02-19 10:44:43
Spausdinti
El.paštas Į pradžią Svetainės žemelapis


Naujienų prenumerata
 

  


 


  
 


 


  


 

 
 

 
 

 
 
© 2005 Ignalinos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Į viršų (Left Alt+z Enter) Sprendimas: Idamas, naudojama Smart Web sistema.