Į pradžią IGNALINOS
RAJONO
SAVIVALDYBĖ
biudžetinė įstaiga
Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina
Įstaigos kodas 2887 68350
Juridinių asmenų registras
PVM mokėtojo kodas LT887683515
Tel. (8 386) 52 096
Faks. (8 386) 53 148
El. paštas info@ignalina.lt
 Struktūra ir kontaktai  Teisinė informacija  Veiklos sritys  Korupcijos prevencija  Administracinė informacija  Paslaugos
Versija neįgaliesiems
Auditorė - Stasė Bareckienė

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

1. Dalyvauti Ignalinos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos plane numatytuose veiklos audituose.

2. Parengti atliktų finansinių (teisėtumo) auditų darbo dokumentus ir ataskaitų projektus ir pateikti savivaldybės kontrolieriui.

3. Parengti ir pateikti Vilniaus regioninio valstybės archyvo Utenos filialui dokumentacijos planą.

4. Suarchyvuoti  Ignalinos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos dokumentus.

5. Atlikti Ignalinos rajono savivaldybės kontrolieriaus pavestas užduotis.

6. Dalyvaut Ignalinos rajono savivaldybės 2018 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo audite.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO AUDITORIAUS FUNKCIJOS

1.  Auditoriaus funkcijos:

1.1. Savivaldybės kontrolieriaus pavedimu atlieka išorės finansinius ir veiklos auditus;

1.2. Siekdamas veiksmingai atlikti išorės  auditą, ir nustatyti iškilusias problemas viešuosiuose juridiniuose asmenyse ir padėti jiems įgyvendinti savo tikslus, tikrina ir vertina:

1.2.1. ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas savivaldybės turtas ir patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai;

1.2.2. viešųjų juridinių asmenų veiklos atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams, kitiems teisės aktams;

1.2.3. strateginių ir kitų planų įgyvendinimą, veiklos atitiktį jų tikslams ir uždaviniams;

1.2.4. savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų, jiems pavaldžių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų programų vykdymą bei joms skirtų lėšų panaudojimą;

1.2.5. finansinių ir veiklos ataskaitų duomenų teisingumą, apskaitos informacijos tinkamumą, objektyvumą, pateikimą laiku;

1.2.6. lėšų, gautų iš Europos Sąjungos, užsienio institucijų arba fondų, administravimą ir panaudojimą;

1.2.7. informacinių sistemų saugumą ir veiksmingumą.

1.3. Rengia audito planus, programas, testus, klausimynus, anketas ir kitus dokumentus, reikalingus audito procedūroms atlikti.

1.4. Siekdamas susisteminti audito metu gautą informaciją išvadoms pagrįsti, rengia darbo dokumentus ir pateikia juos savivaldybės kontrolieriui kartu su audito ataskaitos projektu, sudaro dokumentų bylą.

1.5. Siekdamas apibendrinti atlikto audito rezultatus, rengia audito ataskaitas su išvadomis ir rekomendacijomis dėl nustatytų neatitikimų ištaisymo.

1.6. Atlikęs auditą, parengtą ataskaitą su darbo dokumentais pateikia peržiūrėti savivaldybės kontrolieriui.

1.7. Atlieka rekomendacijų vykdymo auditą.

1.8. Informuoja savivaldybės kontrolierių apie rekomendacijų vykdymą.

1.9. Tvarko savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos dokumentus elektroninėje archyvo informacinėje sistemoje, formuoja tarnybos dokumentų bylas ir jas pateikia Utenos apskrities archyvui. Organizuoja skyriaus dokumentų įforminimą ir perdavimą į archyvą.

1.10. Gauna iš visų  audituojamų savivaldybės administracijos padalinių bei jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų reikalingus auditui atlikti dokumentų kopijas, visus apskaitos dokumentus, informaciją apie rengiamus investicijų ir informacinių technologijų projektus, naudojamų kompiuterinių programų dokumentų, šių programų ir informacinių sistemų duomenų kopijas,

1.11. Savivaldybės kontrolieriaus pavedimu, pasirinktinai lankytis visuose savivaldybės administracijos padaliniuose bei jos valdymo sričiai priskirtuose viešuose juridiniuose asmenyse iš anksto jiems nepranešus.

1.12. Dalyvauja kvalifikacijos kėlimo kursuose, seminaruose, mokymuose, atitinkančiuose veiklos pobūdį.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI AUDITORIUI

1. Auditorius turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.1. turėti  aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą,  turėti ne mažesnį kaip 3 metų darbo finansų,  ekonomikos, teisės, audito, kontrolės arba viešojo administravimo srityse stažą;

1.2.turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, biudžetinių ir viešųjų įstaigų, įmonių, kurių steigėja ir akcijų turėtoja yra savivaldybė, organizacijų veikla, valstybinio audito reikalavimais;

1.3. išmanyti nacionalinius ir tarptautinius audito standartus, sugebėti atlikti audito procedūras;

1.4. sugebėti efektyviai planuoti ir organizuoti savo veiklą, savarankiškai pasirinkti darbo metodus, mokėti sisteminiu požiūriu apibendrinti gautą informaciją ir teikti išvadas;

1.5.  mokėti dirbti kompiuteriu ( MS Word, MS Excel, Ms PowerPoint, MS Qutlook programomis, teisinės bazės informacine sistema, interneto naršykle);

1.6.  būti susipažinusiam su dokumentų rengimo taisyklėmis, mokėti rinkti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, turėti gerus bendravimo ir  bendradarbiavimo įgūdžius.

Paskutinis atnaujinimas: 2019-04-23 15:29:17
Spausdinti
El.paštas Į pradžią Svetainės žemelapis


Naujienų prenumerata
 

  


 


  
 


 


  


 

 
 

 
 

 
 
© 2005 Ignalinos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Į viršų (Left Alt+z Enter) Sprendimas: Idamas, naudojama Smart Web sistema.